Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Więcej o notach księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów działań windykacyjnych czy wystawiać bezzwłocznie?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością czy zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Skorzystaj za darmo z generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]